ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อกำหนดในการยกเลิกคำสั่งซื้อ

ในกรณีของการขายระยะทางกับลูกค้า

ในกรณีของการขายทางไกลตามที่กำหนดไว้ในข้อ L 221-1 ของรหัสผู้บริโภคภายในสิบสี่วันรวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์จากคำสั่งซื้อหรือข้อผูกพันในการซื้อลูกค้าสามารถยกเลิกได้โดยจดหมายลงทะเบียนพร้อมการรับทราบ หากปกติช่วงเวลานี้จะหมดอายุในวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันหยุดหรือวันหยุดจะขยายไปจนถึงวันทำการถัดไป.

คำสั่งใด ๆ ในสัญญาที่ลูกค้าละทิ้งสิทธิ์ในการยกเว้นคำสั่งซื้อหรือสัญญาการซื้อใด ๆ ถือเป็นโมฆะ บทความนี้ใช้ไม่ได้กับสัญญาที่สรุปภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ L 221-2.

หากคุณยกเลิกคำสั่งซื้อคุณสามารถใช้แบบฟอร์มที่ถอดออกได้.

============================================================================

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

ประมวลกฎหมายการบริโภค L. 221-5

 

เงื่อนไข:

* กรอกและลงนามในแบบฟอร์มนี้

* ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมรับทราบ

* ใช้ที่อยู่ที่ให้ไว้ในส่วนที่ 1

* จัดส่งไม่ช้ากว่าวันที่สิบสี่นับจากวันที่คำสั่งซื้อหรือวันทำการถัดไปหากช่วงเวลานี้ปกติจะหมดอายุในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุด

 

ฉันผู้ลงนามข้างล่างประกาศยกเลิกคำสั่งซื้อต่อไปนี้:

 

* ลักษณะของสินค้าหรือบริการที่สั่ง :……………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

* วันที่สั่งซื้อ :…………………………………………………………………………………………………

 

* วันที่ได้รับการสั่งซื้อ : ……………………………………………………………………………..

 

* ชื่อลูกค้า : …………………………………………………………………………………………………………..

 

* ที่อยู่ของลูกค้า : ………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ลายเซ็นของลูกค้า :

TOP

X